Skip to content

روز جهانی بهداشت دست 1403

رعایت اصول بهداشت دست به عنوان مهم ترین و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری از انواع بیماری های مسری است. به دلیل اهمیت این موضوع پنجم ماه می هر سال روز جهانی بهداشت دست نام گذاری شده است تا با هدف آگاهی عمومی و ترویج اصول جهانی بهداشت دست موجب ارتقاء بهداشت در میان عموم جوامع شود.

به همین مناسبت روز 15 اردیبهشت مراسم بهداشت دست توسط پرسنل واحد اطفال انجام شد و ضمن برگزاری این مراسم نحوه شستشوی صحیح دست و ضدعفونی دست به بیماران آموزش داده شد.
▪️ روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر