Skip to content

برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر استانداردهای اعتباربخشی

▪️در راستای هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان، جلسه ای با حضور مسئولین واحدهای بیمارستان‌ برگزار گردید.
🖊 روابط عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)