بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
مقررات پذيرش و بيمه ها

مدارك لازم براي بيمه شدگان محترم تامين اجتماعي:

1-      دو برگ كپي دفترچه ضميمه تمامي پرونده ها باشد.كپي دفترچه داراي عكس و تاريخ اعتبار و كدملي باشد.

2-      كپي صفحه اول دفترچه مادر براي بيماران زير دو سال كه عكس ندارند ضميمه پرونده شود.

3-      در بيمه تامين اجتماعي كپي تمامي صفحات شناسنامه براي بيماران دختر (مونث) بالاي 15 سال الزامي مي باشد.

4-      در بيمه تامين اجتماعي براي بيماران پسر بالاي 19 سال در صورت تحصيل گواهي اشتغال به تحصيل ضميمه پرونده گردد.

5-      در بيمه تامين اجتماعي ، بيماران icu و بيماراني با بستري بيش از 15 روز و بيماران لاعلاج و معلول و ... كه تحت تكفل مي باشند، فرم استعلام از مامور بيمه تحويل ، تكميل و ضميمه پرونده گردد.

6-      براي تمام بيماران كد ملي در برگ پذيرش قيد شده باشد.

7-      بيماراني كه بيمه تكميلي  آتيه سازان, دانا و دي دارند جهت دريافت معرفي نامه با در دست داشتن دفترچه و برگ شرح حال بيمار به دبيرخانه بيمارستان مراجعه كنند. تا قبل از ترخيص, معرفي نامه بيمه تكميلي ضميمه پرونده گردد.

                                                                                               

مدارك لازم براي بيمه شدگان محترم خدماني درماني:

01دو برگ كپي دفترچه ضميمه تمامي پرونده ها باشد.كپي دفترچه داراي عكس و تاريخ اعتبار و كدملي باشد.

02دفترچه بالاي دو سال حتما عكس دار باشد.

03براي بيمه شدگان بيمه سلامت همگاني حتما تاريخ شروع بيمه و صدور آن قبل از تاريخ ترخيص باشد و مدارك ثبت نام يا برگه دفترچه همراه پرونده ضميمه گردد

04براي بيمه شدگان بيمه ايرانيان حتما تاريخ شروع بيمه و صدور آن قبل يا همزمان با  تاريخ پذيرش باشد و مدارك ثبت نام يا برگه دفترچه همراه پرونده ضميمه گردد.

5.  دفترچه خدمات درماني جديدالصدور باشد.

6.بيماراني خدمات درماني كه بيشتر از يك ماه در icuبستري باشند فرم مربوطه را از آقاي رضاييان (حسابداري )دريافت كرده و پزشك بيهوشي و پزشك معالج آن را تكميل ودر نهايت فرم را به مامور بيمه (خانم سوزبان) تحويل داده شود.

 7. بيماراني كه بيمه تكميلي  آتيه سازان, دانا و دي دارند جهت دريافت معرفي نامه با در دست داشتن دفترچه و برگ شرح حال بيمار به دبيرخانه بيمارستان مراجعه كنند. تا قبل از ترخيص, معرفي نامه بيمه تكميلي ضميمه پرونده گردد.

   

 

مدارك لازم براي بيمه شدگان محترم كميته امداد و نيرو مسلح و ساير بيمه ها:

1-      براي بيمه شدگان صندوق كميته امداد فرم 2/9 با كپي دو طرف كارت به پرونده ضميمه گردد.

2-      براي بيمه شدگان نيروهاي مسلح (وظيفه) معرفي نامه از يگان مربوطه ضميمه پرونده گردد.

3-      براي بيماران تصادفي اصل فرم 115 يا كپي كروكي با مهر برابر اصل به انضمام كپي كارت ملي و با تاييد كارشناس تصادفات بيمارستان در واحد ترخيص ضميمه گردد.

4-      براي تمامي بيماران آزاد و يا اتباع خارجي كپي كارت ملي و يا پاسپورت ضميمه پرونده باشد.         

5-      بيماراني كه بيمه تكميلي  آتيه سازان, دانا و دي دارند جهت دريافت معرفي نامه با در دست داشتن دفترچه و برگ شرح حال بيمار به دبيرخانه بيمارستان مراجعه كنند. تا قبل از ترخيص, معرفي نامه بيمه تكميلي ضميمه پرونده گردد.

 

مطالب مددكاري

1-      بيمارستان با بيمه تكميلي آتيه سازان ، البرز، دانا ، دي (بنياد شهيد) قرارداد دارد براي دريافت معرفي نامه :

-         آتيه سازان و دي به واحد دبيرخانه بيمارستان مراجعه كنند.

-         دانا به واحد حسابداري ، آقاي رضاييان مراجعه كنند.

-         البرز : به نمايندگي هاي البرز در سطح شهر مراجعه كنند.

2-     بيماران تصادفي در 2 صورت مي توانند از تسهيلات رايگان استفاده كنند : الف-با آمبولانس 115 به بيمارستان مراجعه كرده باشد ب- در غير اينصورت ارائه كروكي الزاميست.

-         هريك از مدارك فوق به همراه كارت ملي بايد به تائيد كارشناس بيمارستان در واحد ترخيص برسد.

3-    بيماراني كه از دفترچه بيمه سلامت همگاني استفاده مي كنند به محض اتمام اعتبار فوراً اقدام كنند در غير اينصورت دفترچه حذف يا تاريخ صدور دفترچه به تاريخ همان روز مي باشد.

4-     بيماراني كه فاقد دفترچه مي باشند براي اقدام دفترچه به اداره بيمه سلامت بهشهر واقع در اول خيابان فرودگاه روبروي پارك شهر مراجعه كنند.

5-     در صورتي كه فرد سرپرست خانواده باشد كل اعضا خانواده بايد بيمه شوند (شرط خانوار) ، دختر تا سن ازدواج تحت تكفل پدر بعد از ازدواج تحت تكفل همسر مي باشد، پسر تا سن 22 سال يا اگر دانشجو باشد تا پايان دانشجويي تحت تكفل پدر مي باشد در غير اينصورت به صورت مستقل مي تواند براي دفترچه بيمه اقدام كند.

6-    شرايط دفترچه روستايي :

-         اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي، عكس جديد، كارت عابر بانك ، فرم از اداره بيمه سلامت

-         تاريخ صدور دفترچه بعد از بستري شدن باشد قابل قبول مي باشد (به تاريخ شروع بيمه توجهي نمي شود)

7-     شرايط دفترچه ايرانيان :

-         اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي ، عكس، كد پستي منزل، عابر بانك

-         تاريخ صدور دفترچه ايرانيان بعد از بستري شدن باشد، روزهاي قبل قابل قبول نيست.

8-     بيماراني كه دفترچه ساير اقشار دارند تاريخ صدور دفترچه در هر تاريخي از ماه باشد از اول همان ماه قابل قبول است مثلاً 15/7/97 تاريخ صدور دفترچه باشد از 1/7/97 بيماران مي توانند از دفترچه براي هزينه ها استفاده كنند.

9-     بيماراني كه كارت درمان سبز رنگ دارند حتماً بايد فرم 2/9 از كميته امداد بياورند.

10-   بيماراني كه تحت پوشش بهزيستي هستند مي توانند براي تخفيف در هزينه بستري از بهزيستي نامه بياورند.

11-     ارائه فرم ارجاع فقط در زمان پذيرش قابل قبول مي باشد.

12-    درگيري ها و ضرب و جرح در تعهد بيمه اي نيست و هزينه آزاد پرداخت شود.

 

 

1397/09/28
Powered by DorsaPortal