بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
فهرست خط مشي هاي بيمارستان امام خميني(ره) بهشهر
 
                                    فهرست خط مشي ها و روش ها در استانداردهاي اعتباربخشي سال1395

رديف

زيرمحور

عنوان

فرد مسئول

مديريت و رهبري

1

تيم حاكميتي

مشاركت در پيشگيري و ارتقاء سلامت در حيطه بيمار

 

2

مشاركت در پيشگيري و ارتقاء سلامت در حيطه كاركنان

 

3

تيم مديريت اجرايي

انتخاب پيمانكاران با لحاظ معيارهاي كيفي، و رعايت مقررات مالي معاملاتي

 

4

مديريت تأمين و تسهيلات اقامت

تهيه و توزيع ملزومات و تجهيزات

 

مراقبت و درمان

5

مراقبت هاي عمومي باليني

دستورات مراقبتي و درماني تلفني در موارد ضروري

 

6

مراقبت هاي اورژانس

شناسايي به موقع و نحوه رسيدگي به بيماران بدحال و اورژانسي در بخش هاي بستري

 

7

 

مراقبت هاي حاد

نحوه و انديكاسيون هاي پذيرش و ترخيص بيماران در بخش هاي ويژه

 

8

مراقبت فيزيولوژيك و مانيتورينگ مداوم بيماران حاد

 

9

مراقبت هاي بيهوشي و جراحي

رعايت الزامات ايمني بيماران در اقدامات تهاجمي خارج از حيطه اتاق عمل

 

10

مراقبت هاي مادر و نوزاد

مديريت مادران پرخطر در بلوك زايمان

 

11

اطمينان از رعايت انديكاسيون هاي انجام سزارين

 

پيشگيري و بهداشت

12

مديريت بهداشت محيط

كسب اطمينان از اثربخشي اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها

 

13

پيشگيري و كنترل عفونت

ارزش گذاري و فرهنگ سازي رعايت اصول بهداشت دست در بين پزشكان/ پرستاران و ساير كاركنان باليني

 

رعايت حقوق گيرنده خدمت

14

اطلاع رساني و ارتباطات

راهنمايي و هدايت گيرندگان خدمت در سطح بيمارستان

 

15

 

تسهيلات و حمايت ها

رعايت و حفظ حريم خصوصي گيرنده خدمت

 

16

حمايت از گروه هاي آسيب پذير و جمعيت هاي در معرض خطر

 

 

 

1396/04/04
Powered by DorsaPortal