بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
فهرست دستورالعمل هاي بيمارستان امام خمين(ره)بهشهر
                                          فهرست دستورالعمل هاي مدون در استانداردهاي اعتباربخشي سال 1395

رديف

زيرمحور

عنوان

فرد مسئول

مديريت و رهبري

1

تيم مديريت اجرايي

نظارت بر عملكرد پيمانكاران

 

 

مديريت خطر حوادث و بلايا

 

دستورالعمل حفظ ايمني واحد موتورخانه

 

2

راهبري ايمن سيستم هي الكتريكي و مكانيكي

 

3

ارزيابي و كنترل ايمني سطوح و ديوارها

 

4

كنترل عملكرد ژنراتورها و سيستم هاي تأمين كننده برق اضطراري

 

5

تخليه بيمارستان در زمان وقوع حادثه

 

6

فعال سازي برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث

 

7

نحوه فعال سازي و غيرفعال سازي جايگاه هاي سامانه فرماندهي حادثه

 

8

فعالسازي روشهاي ارتباطي جايگزين در هنگام وقوع حادثه

 

9

مديريت منابع انساني

محافظت از فيزيك پرونده هاي پرسنلي و كاركنان و صيانت از محرمانگي اطلاعات مندرج در آن ها

 

10

مديريت تأمين و تسهيلات اقامت

انبارش ايمن

 

مراقبت و درمان

11

مراقبت هاي عمومي باليني

 

نحوه جابجايي درون بخشي و بين بخشي بيماران

 

12

نحوه انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان

 

13

آموزش خودمراقبتي به بيماران در بخش هاي باليني

 

14

اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر بيمار پس از اعمال جراحي

 

15

اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر بيمار پس از آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي

 

16

اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت پايش مستمر حين و پس از دياليز

 

17

اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر حين و پس از شيمي درماني و پرتودرماني

 

18

اطمينان از آمادگي قبل و مراقبت و پايش مستمر حين و پس از انواع اسكوپي ها

 

19

اطمينان از مراقبت و پايش مستمر بارداري هاي پرخطر، قبل، حين و پس از اتمام بارداري

 

20

اعلام نتايج معوقه تست هاي پاراكلينيك به بيمار/ همراه او بعد از ترخيص از بيمارستان

 

21

مراقبت هاي اورژانس

احياي قلبي ريوي

 

22

مراقبت هاي بيهوشي و جراحي

 

نحوه پذيرش بيماران در اتاق عمل

 

23

نحوه نظافت، شستشو و گندزدايي اختصاصي محيط هاي اتاق عمل

 

24

نحوه نگهداري و انتقال نمونه هاي پاتولوژي از اتاق عمل به آزمايشگاه

 

25

 

مديريت دارو و تجهيزات

26

مديريت دارويي

انبارش ايمن داروها

 

27

اصول استفاده از انواع داروهاي Multiple dose

 

28

مديريت تجهيزات پزشكي

نگهداري و به روزرساني شناسنامه تجهيزات پزشكي

 

پيشگيري و بهداشت

29

مديريت بهداشت محيط

نظافت، شستشو، گندزدايي و لكه زدايي بخش ها/ واحدها

 

30

نظافت، شستشو، گندزدايي و لكه زدايي آمبولانس

 

31

مديريت پسماندها

 

تفكيك در مبدأ پسماندهاي عفوني

 

32

تفكيك در مبدأ پسماندهاي تيز و برنده

 

33

تفكيك در مبدأ پسماندهاي شيميايي و دارويي

 

34

تفكيك پسماند در مبدأ پسماند عادي

 

35

تفكيك در مبدأ پسماند راديواكتيو و پرتوزا

 

36

جمع آوري و نگهداري موقت انواع پسماندها درون بخش ها

 

37

بي خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده

 

38

دفع بهداشتي پسماندهاي شيميايي و دارويي

 

39

نظارت بر عملكرد دستگاه هاي بي خطرساز پسماند

 

40

كنترل ظروف نگهداري و انتقال پسماندها

 

41

مديريت استريليزاسيون

شستشوي دستي يا اتوماتيك و پاك سازي، ابزار و وسايل

 

42

گندزدايي ابزارهاي جراحي با استفاده مجدد

 

43

نحوه بازخواني ابزار و وسايل استريل از بخش ها

 

44

مديريت خدمات رختشويخانه

رعاي تموازين كنترل عفونت در هنگام كار با لباس ها و ملحفه هاي آلوده

 

45

احتياط در خصوص اجسام تيز و برنده جامانده در لباس ها و ملحفه هاي كثيف

 

46

ذخيره، توزيع و تحويل لباس/ ملحفه تميز

 

47

پيشگيري و كنترل عفونت

استفاده ايمن از وسايل حفاظت فردي با توجه به نوع مراقبت

 

مديريت خدمات پاراكلينيك

48

مديريت آزمايشگاه

نحوه بسته بندي، انتقال امن و ايمن نمونه، زمان چرخه كاري و بايگاني گزارشات نمونه هاي ارجاعي"

 

49

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه بيوشيمي انجام مي شود

 

50

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه هماتولوژي انجام مي شود

 

51

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه ميكروب شناسي انجام مي شود

 

52

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه بيوشيمي ادرار انجام مي شود

 

53

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه انگل شناسي انجام مي شود

 

54

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه سروايمونولوژي و هورمون انجام مي شود

 

55

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه PCR و ژنتيك انجام مي شود

 

56

نحوه انجام آزمايش هايي كه در آزمايشگاه پاتولوژي انجام مي شود

 

57

كنترل كيفيت آزمايشهاي بيوشيمي

 

58

                كنترل كيفيت آزمايشهاي هماتولوژي

 

59

كنترل كيفيت آزمايشهاي ميكروبشناسي

 

60

كنترل كيفيت آزمايشهاي بيوشيمي ادرار

 

61

كنترل كيفيت آزمايشهاي سروايمنولوژي و هورمون

 

62

كنترل كيفيت آزمايشهاي مولكولي و ژنتيك

 

63

كنترل كيفيت آزمايشهاي پاتولوژي

 

64

كنترل كيفي ابزار پايه( حداقل شامل فتومتر، ترازو، سمپلر، تجهيزات برودتي و گرمايشي)

 

65

دستورالعمل گزارش آني نتايج بحراني بيماران توسط مسئول فني

 

66

طب انتقال خون

 

انجام آزمايش هاي سازگاري از جمله Antibody screening و Cross match خون و فراورده هاي خوني

 

67

انجام آزمايش هاي تعيين گروه ABO گلبول قرمز و سرم به روش لوله اي، و آزمايش RH(D) به روش لوله اي

 

68

انجام آزمايش هاي جستجوي آنتي بادي هاي غيرمنتظره، و انجام آزمايش هاي آنتي گلوبين مستقيم

 

69

تهيه سوسپانسيون 3 درصد گلبول قرمز، خواندن و درجه بدي شدت آگلوتيناسيون، تهيه گلبول هاي قرمز حساس

 

70

تصوير برداري

نحوه استفاده از مواد حاجب

 

رعايت حقوق گيرنده خدمت

71

تسهيلات و حمايت ها

نحوه حفاظت از اموال گيرنده خدمت

 

 

1396/04/04
Powered by DorsaPortal