بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
فهرست روش هاي اجرايي بيمارستان امام خميني(ره)بهشهر
                                                          فهرست روش ها در استانداردهاي اعتباربخشي سال 1395

رديف

زيرمحور

عنوان

فرد مسئول

مديريت و رهبري

1

تيم حاكميتي

نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بيمارستان

 

2

مديريت خطا

ارزيابي پيشگيرانه خطاهاي پزشكي

 

3

نحوه گزارشدهي همگاني خطاهاي پزشكي بدون ترس از سرزنش و تنبيه

 

4

مديريت خط حوادث و بلايا

 

ايمني در مقابل آتش سوزي

 

5

نگهداشت سرمايش، گرمايش و تهويه بيمارستان

 

6

گزارش حوادث و موقعيتهاي خطرآفرين

 

7

افزايش ظرفيت بيمارستان در حوزههاي فضاي فيزيكي، تجهيزات، ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و نيروي انساني

 

8

تداوم ارائه خدمات درماني حياتي در زمان وقوع حادثه

 

مراقبت و درمان

9

مديريت پرستاري

 

نظارت بر اداره امور بخشهاي باليني

 

10

نحوه تشويق و كنترلهاي انضباطي كاركنان پرستاري

 

11

نظارت بر جابجايي بينبخشي بيماران

 

12

نظارت برانتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان بيماران

 

13

نظارت بر اعزام بيماران به ساير مراكز

 

14

نظارت بر روند انجام مشاورههاي پزشكي داخل و خارج از بيمارستان

 

15

نظارت بر روند تعامل بخشهاي باليني با ساير بخشها

 

16

مراقبتهاي اورژانس

ترياژ

 

17

انجام مشاوره هاي اورژانس

 

18

مراقبتهاي جراحي و بيهوشي

استريل فوري اقلام خاص

 

19

رعايت الزامات ايمني بيماران در اقدامات تهاجمي خارج از حيطه اتاق عمل

 

20

مراقبت هاي حاد

مراقبت از بيماران تحت آرام بخشي متوسط و عميق

 

21

ايجاد محيط آرام و ساكت براي بخشهاي بستري بيماران

 

22

مراقبتهاي عمومي باليني

جداسازي بيماران روانپزشكي

 

23

جداسازي بيماران عفوني با احتمال سرايت به ساير بيماران

 

24

جداسازي بيماران با رفتار پرخطر اجتماعي

 

25

مراقبتهاي پوست و حفاظت بيماران در برابر زخم هاي فشاري

 

26

پيشگيري از ترومبو آمبولي وريدي و آمبولي ريوي

 

27

استفاده صحيح از ابزارهاي مهار فيزيكي

 

28

استفاده صحيح از روشهاي مهار شيميايي

 

29

مراقبتهاي مادرو نوزاد

حفظ امنيت و ايمني نوزاد

 

پيشگيري و بهداشت

30

استريليزاسيون

گندزدايي و استريل اقلام حساس به حرارت

 

31

نحوه رهگيري وسايل و تجهيزات استريل بكار رفته بيمار

 

32

مديريت بهداشت محيط

نظارت بر نحوه تهيه و نگهداري مواد اوليه غذايي

 

33

نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي آماده سازي و طبخ

 

34

نظارت بر رعايت ضوابط بهداشتي توزيع و سرو غذا

 

35

رعايت اصول بهداشتي در ارائه خدمات غذا به بيماران بستري در بخشهاي ويژه

 

36

رعايت اصول بهداشتي در ارائه خدمات غذا به بيماران بستري در بخشهاي ويژه

 

37

رختشويخانه

جمع آوري، تفكيك و جابجايي لباس ها و ملحفه هاي كثيف از بخشها

 

38

جمع آوري، تفكيك و جابجايي لباسها و ملحفه هاي آغشته به مواد آلوده خطرناك يا مايعات بدن

 

رعايت حقوق گيرنده خدمت

39

رعايت حقوق گيرندگان خدمت

حفظ محرمانگي و تعيين سطح دسترسي افراد مجاز به اطلاعات بيماران

 

40

نحوه ارائه خدمات به بيماران مجهول الهويه

 

طب انتقال خون

41

طب انتقال خون

نگهداري خون و محصولات خوني به نحوي است كه پيش از انقضاي تاريخ به مصرف برسد.

 

42

مديريت عوارض ناخواسته احتمالي به دنبال تزريق خون

 

43

نحوه شناسايي بيمار، نحوه نمونه گيري، نحوه آماده سازي بيمار قبل از تزريق خون

 

44

نحوه تزريق خون و فرآوردهها

 

45

درخواست و تزريق خون براي نوزادان و شيرخواران با سن كمتر از 2 ماه

 

فناوري اطلاعات

46

فناوري اطلاعات

حفظ امنيت سيستم، امانت داري و جلوگيري از دخل و تصرف در داده، تعيين سطوح دسترسي افراد، بخش ها و واحدها،محرمانه ماندن اطلاعات الكترونيكي

 

47

پشتيباني از سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري بيمارستان

 

48

نگهداري و پشتيباني منظم دادهها و اطلاعات الكترونيكي و تهيه نسخه پشتيبان

 

49

حفظ امنيت سيستم، امانت داري و جلوگيري از دخل و تصرف در داده، تعيين سطوح دسترسي افراد، بخشها و واحدها، محرمانه ماندن اطلاعات الكترونيكي

 

50

شرايط و معيارهاي دسترسي درون سازماني، برون سازماني به اطلاعات بيماران

 

51

سازماندهي دروني پروندههاي پزشكي از نظر مشخص بودن ترتيب محتويات پرونده بيمار

 

52

محافظت و امنيت سيستم هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات

 

53

ثبت و كنترل خروج پرونده پزشكي از واحد مديريت اطلاعات سلامت

 

54

استفاده از حروف اختصاري مجاز و كاربرد آن ها در مستندات، به ويژه در پرونده بيمار

 

مديريت دارويي

55

مديريت دارويي

نحوه فعاليت داروخانه بيمارستان در ساعات شبانه روز

 

56

مديريت كمبود دارويي در مقاطع زماني موقت

 

57

خريد دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي مصرفي

 

58

استفاده از ملزومات و تجهيزات پزشكي صرفاً يكبار مصرف

 

59

ارزيابي روند تجويز و مصرف دارو

 

60

مديريت تجويز خارج از فارماكوپه دارويي

 

61

كنترل تجويز خارج از فهرست تجهيزات پزشكي مصرفي

 

62

فراخوان دارو و تجهيزات پزشكي مصرفي (ريكال)

 

63

مديريت خطاهاي دارويي

 

كنترل عفونت

64

كنترل عفونت

مديريت مواجهه شغلي

 

65

پيشگيري و كنترل عفونتهاي موضع جراحي يا محل نمونه برداري

 

66

پيشگيري از عفونت مجاري تنفسي كه از طريق انتوباسيون، حمايت تنفسي با ونتيلاتور يا تراكئوستومي ايجاد ميشود

 

67

پيشگيري و كنترل عفونتهاي كتترهاي عروقي

 

68

پيشگيري و كنترل عفونتهاي كتترهاي ادراري

 

69

پيشگيري و كنترل عفونت اقدامات درماني و اسكوپي ها

 

70

مصرف منطقي آنتيبيوتيكها

 

71

حفاظت بيماران دچار نقص ايمني

 

72

شناسايي و گزارش دهي عفونتهاي بيمارستاني

 

مديريت آزمايشگاه

73

مديريت آزمايشگاه

نظارت مستمر بر تعيين و تغيير محدوده مرجع آزمايشها

 

مديريت تجهيزات

74

مديريت تجهيزات

اقتصاد سنجي و نظارت بر به روز بودن و افزايش بهرهوري تجهيزات پزشكي

 

75

سرويس، مديريت سرويسها و بازديدهاي دورهاي  ( pm ) تجهيزات پزشكي

 

76

كنترل كيفي تجهيزات پزشكي يا آزمون كاليبراسيون

 

77

تجهيزات پزشكي معيوب با استفاده از سيستم فراخوان )ريكال( جمع آوري و از گردش كار خارج ميشوند.

 

78

تأمين تجهيزات پشتيبان و يا تعمير آنها در كوتاهترين زمان ممكن و در طول شبانهروز و ايام تعطيلات

 

1396/04/04
Powered by DorsaPortal