بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
چشم انداز

ما برآنيم كه تا سال 1400در جهت ارتقاء خدمات سلامت و ايمني با تامين فيزيكي مناسب براي گيرندگان خدمت و ارايه كنندگان خدمت و بهره مندي از تجهيزات پزشكي روزآمد و گسترش بخش هاي پاراكلينيكي و كلينيكي و ويژه ، يكي از بيمارستان هاي پيشرو در توسعه بهبود مستمر خدمات بيمارستاني باشيم

* مي‌خواهيم به عنوان يكي از بيمارستان‌هاي پيشرو در توسعه مديريت ايمن و بهبود مستمر خدمات بيمارستاني باشيم.
* پيشتاز استفاده از فناوريهاي نوين خدمات درماني و آموزشي و پژوهشي نيز باشيم.

1397/09/10
Powered by DorsaPortal