بيمارستان امام (ره)بهشهر
۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد
br ENGLISH
معرفي

 تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان با هدايت تيم مديريت اجرايي بيمارستان


 تعيين و نشر بيانيه رسالت بيمارستان در سطح واحدهاي مختلف بيمارستان.


 تدوين برنامه عملياتي ساليانه، پيشبرد، هماهنگ و يكپارچه سازي برنامه هاي بهبود كيفيت،ارتقاي ايمني بيمار در راستاي الگوي اعتباربخشي.


 تدوين برنامه بهبود كيفيت فراگير بيمارستان در موضوعات باليني و غير باليني (مديريت،امور مالي،خدمات پزشكي،خدمات پرستاري،خدمات عمومي و پشتيباني،خدمات پاراكلينيك)


 هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود كيفيت در بيمارستان


 پايش مستمر برنامه بهبود كيفيت،داده ها،اقدامات و مداخلات مديريتي از طريق تحليل شاخص ها.


 تدوين سيستم ها و فرآيندهاي بيمارستان منطبق بر اصول بهبود كيفيت طراحي شده.


 تدوين شاخص هاي مهم عملكردي اختصاصي،قابل اندازه گيري،قابل دستيابي و زمان دار جهت فرآيندهاي مختلف بيمارستان.

 تصويب و ابلاغ خط مشي,  روش و دستورالعمل هاي واحدهاي مختلف بيمارستان.


 نظارت بر روند اجراي خط مشي و روش و دستورالعمل هاي بيمارستان


 پيگيري و هماهنگي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در واحدهاي مختلف بيمارستان.


 ايجاد نظام گزارش دهي خطاهاي پزشكي و غيرپزشكي در بيمارستان.


 هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان


 نظارت مستمر بر تشكيل و اجراي مصوبات ساير كميته هاي بيمارستاني


 پيگيري موارد ارجاعي از واحد بهبود كيفيت بيمارستان


 انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق


 همكاري با ساير كارشناسان واحدهاي ديگر در زمينه هاي ارزشيابي ، تشكيلات بيمارستاني و غيره

 بررسي و تحليل شرايط موجود و پيشنهاد راهكارهاي علمي و عملي به منظور رفع كاستي ها و نارسايي هاي سيستم.


 جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان ، لوازم و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط به پيرامون آن جهت مسئولان مربوط


 مشاركت در مميزي داخلي بيمارستان در راستاي استانداردهاي مختلف


 تهيه گزارش مميزي و پيگيري اقدامات اصلاحي


 نظارت بر تحليل شاخص ها و برنامه هاي عملياتي

1397/09/10
Powered by DorsaPortal